แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ 25/07/2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ 25/07/2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ 29/06/2023
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ 29/06/2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ 08/06/2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ 08/06/2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ 06/06/2023
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ 06/06/2023
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ 06/06/2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ 06/06/2023
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 18/04/2023
อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน ? พฤษภาคม ๒๕๖๖ 28/03/2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ 28/03/2023
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบพลังงานโซล่าเซลล์ภายในตำบลโคกสว่าง จำนวน 8 หมู่บ้านๆละ 2 จุด รวมทั้งสิ้น 16 จุด 07/03/2023
อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ 28/02/2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ 28/02/2023
อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 30/01/2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 30/01/2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ 04/01/2023
อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ 04/01/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านโพนสวาง สายบ้านนางบุญสอน น้อยสีมุมถึงบ้านนายท่อน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา ที่ อบต.โคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านสีทน สายหน้าบ้านนางละพินพรถึงสามแยกวัดป่าศรีธน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา ที่ อบต.โคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง สายบ้านนางดำเนินถึงบ้านนายศิริโรจน์ ขนาดรางกว้าง 0.60 เมตร ยาว 120 เมตร ลึก 0.40 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ประมาณราคา ที่ อบต.โคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๖ บ้านวังกะเบา สายหน้าวัดถึงบ้านนางไอ เกตุทอง กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ประมาณราคา ที่ อบต.โคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบพลังงานโซล่าเซลล์ภายในตำบลโคกสว่าง จำนวน 8 หมู่บ้านๆละ 2 จุด รวมทั้งสิ้น 16 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยแคน หมู่ที่ ๔ บ้านวังกะเบา สายนานายชายแดนถึงนานางนิภาธร ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านสีทน สายสี่แยกบ้านนางกันนิกาถึงนานางแพง อินธิราช ขนาดท่อกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ ๑ บ้านโคกสว่าง สายสามแยกบ้านครูแก้วถึงบ้านนายธนเสฏฐ์ ขนาดรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังทองธรรมิการาม บ้านวังกะเบา หมู่ที่ ๖ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังทองธรรมิการาม ขนาดอาคารกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/10/2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ โดยมีคุณลักษณะเป็นไป ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคาครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2561 ฉบับเดือนธันวาคม 2561จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/07/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังทองธรรมิการาม บ้านวังกะเบา หมู่ที่ ๖ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังทองธรรมิการาม ขนาดอาคารกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/10/2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ โดยมีคุณลักษณะเป็นไป ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคาครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2561 ฉบับเดือนธันวาคม 2561จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/07/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๖ บ้านวังกะเบา สายหน้าวัดถึงบ้านนางไอ เกตุทอง กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ประมาณราคา ที่ อบต.โคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน ? พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยแคน หมู่ที่ ๔ บ้านวังกะเบา สายนานายชายแดนถึงนานางนิภาธร ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบพลังงานโซล่าเซลล์ภายในตำบลโคกสว่าง จำนวน 8 หมู่บ้านๆละ 2 จุด รวมทั้งสิ้น 16 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านสีทน สายสี่แยกบ้านนางกันนิกาถึงนานางแพง อินธิราช ขนาดท่อกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2022
จ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย นายนนท์ธวัช เชื้อมุงคุณ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2022
จ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย นายเอกพงศ์ ภูมิลา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่างภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2022
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย นายนนท์ธวัช เชื้อมุงคุณ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2022
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2021
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านวังกะเบา ขนาดท่อกว้าง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๒ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จากบ้านนางนุ่ม โคตรบรม ถึงบ้านนางทองอี คำวัน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านโพนสวาง สายจากบ้านนายกาสิม วงค์ศรีชา ถึงหน้าวัดสามัคคีธรรม ปริมาณงาน ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ ๗ บ้านสีทน สายจากบ้านอาจารย์ประหยัดไปวัดป่าสีทน ปริมาณงานขนาดถนน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่ อบต.โคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๓ บ้านสีทน ซอยหลังบ้านนายสมคิด ทุมประเสนถึงบ้านนาง นามราช ปริมาณงาน ขนาดถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2021
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่