แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ 28/05/2024
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ 28/05/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านสีทน สายบ้านนายใครถึงนานายกาศ ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตรารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 29/03/2024
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ 15/03/2024
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ 15/03/2024
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ 28/02/2024
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ 28/02/2024
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 31/01/2024
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 31/01/2024
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒ วันทำการ จำนวนนักเรียน ๗๗ คน เป็นนม พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด ดีกว่าหรือคุณภาพไม่ต่ำกว่านี้ จำนวน ๑,๖๙๔ ถุง ๆ ละ ๖.๘๙ บาท 27/12/2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒ วันทำการ จำนวนนักเรียน ๔๐๑ คน เป็นนม พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด ดีกว่าหรือคุณภาพไม่ต่ำกว่านี้ จำนวน ๘,๘๒๒ ถุง ๆ ละ ๖.๘๙ บาท 27/12/2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ วันทำการ จำนวนนักเรียน ๔๐๒ คน เป็นนม ยู เอส ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด ดีกว่าหรือคุณภาพไม่ต่ำกว่านี้ จำนวน ๗,๒๓๖ ถุง ๆ ละ ๖.๘๙ บาท 01/12/2023
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ วันทำการ จำนวนนักเรียน ๗๗ คน เป็นนม พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด ดีกว่าหรือคุณภาพไม่ต่ำกว่านี้ จำนวน ๑,๓๘๖ ถุง ๆ ละ ๖.๘๙ บาท 01/12/2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ วันทำการ จำนวนนักเรียน ๔๐๒ คน เป็นนม พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด จำนวน ๗,๒๓๖ ถุง ๆ ละ ๖.๘๙ บาท 01/12/2023
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ วันทำการ จำนวนนักเรียน ๗๗ คน เป็นนม พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด จำนวน ๑,๓๘๖ กล่อง ๆ ละ ๖.๘๙ บาท 01/12/2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 13/11/2023
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ 13/11/2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖และปิดภาคเรียน 14/09/2023
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖และปิดภาคเรียน 14/09/2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ 23/08/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านโพนสวาง สายบ้านนางบุญสอน น้อยสีมุมถึงบ้านนายท่อน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา ที่ อบต.โคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านสีทน สายหน้าบ้านนางละพินพรถึงสามแยกวัดป่าศรีธน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา ที่ อบต.โคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง สายบ้านนางดำเนินถึงบ้านนายศิริโรจน์ ขนาดรางกว้าง 0.60 เมตร ยาว 120 เมตร ลึก 0.40 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ประมาณราคา ที่ อบต.โคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๖ บ้านวังกะเบา สายหน้าวัดถึงบ้านนางไอ เกตุทอง กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ประมาณราคา ที่ อบต.โคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบพลังงานโซล่าเซลล์ภายในตำบลโคกสว่าง จำนวน 8 หมู่บ้านๆละ 2 จุด รวมทั้งสิ้น 16 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยแคน หมู่ที่ ๔ บ้านวังกะเบา สายนานายชายแดนถึงนานางนิภาธร ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านสีทน สายสี่แยกบ้านนางกันนิกาถึงนานางแพง อินธิราช ขนาดท่อกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ ๑ บ้านโคกสว่าง สายสามแยกบ้านครูแก้วถึงบ้านนายธนเสฏฐ์ ขนาดรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังทองธรรมิการาม บ้านวังกะเบา หมู่ที่ ๖ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังทองธรรมิการาม ขนาดอาคารกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/10/2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ โดยมีคุณลักษณะเป็นไป ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคาครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2561 ฉบับเดือนธันวาคม 2561จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/07/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังทองธรรมิการาม บ้านวังกะเบา หมู่ที่ ๖ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังทองธรรมิการาม ขนาดอาคารกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/10/2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ โดยมีคุณลักษณะเป็นไป ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคาครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2561 ฉบับเดือนธันวาคม 2561จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/07/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการบุกเบิกและถากถางป่าบริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงาน อบต.โคกสว่าง จำนวน ๑๖ ไร่ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๕,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่ อบต.โคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2024
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีต (คสล.) หมู่ที่ ๔ ห้วยบังขนัง กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่อบต.โคกสว่างกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านโคกสว่าง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สายทาง สายถนน อบจ.ถึงสระนางเลิง ตามแบบแปลน อบต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2024
จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำแบบสปริงเวย์ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสว่าง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร นานายเหวียน บ้านโคกสว่าง ตามแบบแปลน อบต.โคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2024
จ้างโครงการขุดลอกห้วยแคน (ตอนกลาง) หมู่ที่ ๓ บ้านสีทน ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดจำนวนไม่น้อยกว่า ๙,๒๕๐ ลูกบาศ์กเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2024
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพก หมู่ที่ ๔ บ้านวังกะเบา วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร และยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๖ เมตร และกลบดินพร้อมปรับเกลี่ยสายหน้าโรงเรียนบ้านวังกะเบาถึงบ้านนางสนอง ตามแบบแปลน อบต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ บ้านวังกะเบา สายบ้านนางสนองถึงบ้านนายแสง วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร และยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๐๐X๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๘ เมตร และกลบดินปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบแปลน อบต.โคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
ซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน ๔๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
ซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน ๔๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
ซื้อเต้นส์ขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
ซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน ๔๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
ซื้อเต้นส์ขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำแบบสปริงเวย์ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสว่าง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร นานายเหวียน บ้านโคกสว่าง ตามแบบแปลน อบต.โคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2024
จ้างเหมาบริการกู้ชีพ โครงการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปี ๒๕๖๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๘ บ้านโคกสว่าง สายหน้าบ้านนายศิริโรจน์ โพธิ์สุวรรณ ถึง นานายทองสี พ่อโคตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2024
ซื้อเต้นส์ขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2024
ซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน ๔๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2024
ซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน ๔๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2024
ซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน ๔๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2024
ซื้อเต้นส์ขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอปลาปาก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ เดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 นายนนท์ธวัช เชื้อมุงคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2022
จ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย นายนนท์ธวัช เชื้อมุงคุณ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่